Firma bliżej ucznia

FOTO
FOTO

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów.

Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs

Okres realizacji Projektu: 01.08.2020 r. - 28.02.2022 r.

Celem Projektu jest przygotowanie uczniów branży elektrycznej BS I St. i Technikum w Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Żywcu do potrzeb rynku pracy, w tym realizację staży w Firmie przez 24 uczniów.

44 uczniów skorzysta z doradztwa zawodowego, dodatkowych szkoleń specjalistycznych i uzyska uprawnienia branżowe Grupa 1/E do 1 kV.

Pracownia elektryczna i mechatroniczna w ZSME zostaną wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne: komputery, stanowiska do programowania sterowników PLC oraz zestawy dydaktyczne do konstrukcji układów Internetu Rzeczy.

Wybudowany poligon do ćwiczeń linii napowietrznych i kablowych zostanie wyposażony w zestawy narzędzi do prac po napięciem i prac na liniach kablowych.

Kadra nauczycielska uzyska nowe kompetencje w zakresie realizacji ćwiczeń na poligonie i praktycznej obsługi zakupionych narzędzi.

Rekrutacja uczestników Projektu odbywa się od września 2020 r.

Uczniowie będą kwalifikowani do projektu w oparciu o średnią ocen z zajęć edukacyjnych na koniec roku szkolnego 2019/20 albo na koniec I semestru 2020/21.

  • w Technikum: średnia ocen z przedmiotów zawodowych + średnia ocen z przedmiotów realizowanych w stopniu rozszerzonym (matematyka, fizyka);
  • w BS I: średnia ocen z zajęć praktycznych + średnia ocen z pozostałych przedmiotów zawodowych.

Nauczyciele będą kwalifikowani do projektu z uwzględnieniem potrzeb dydaktycznych szkoły tj. pierwszeństwo mają osoby, które prowadzą zajęcia zgodne z tematyką projektu oraz będą używać na zajęciach sprzęt zakupiony w Projekcie.


    Projekt i wykonanie : MyWebFactory