Wewnątrzszkolny System Oceniania

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2015 poz. 843)                                               

ZADANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

 1. Wewnątrzszkolny system oceniania (WSO) określa warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów ZSME w Żywcu.
 2. Zasady oceniania z religii i etyki określają odrębne przepisy, które uwzględnia przedmiotowy system oceniania.

PŁASZCZYZNY OCENIANIA

1. Ocenianiu podlegają:

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia

2) zachowanie ucznia.

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.

3. Ocenianie zachowania polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

Więcej w plikach do pobrania:  Statut Technikum

    18 Lis -  00:00

  Statut Liceum

    18 Lis -  00:00


   Powrót na start
  Projekt i wykonanie : MyWebFactory