Statut Technikum

Opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017r. (DZ.U. z dnia 27 marca 2017 – poz. 649.) w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 kwietnia 2018r. DZ.U. z dnia 9 kwietnia 2018 – poz. 691.) rozporządzenia zmieniającego w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli.

STATUT TECHNIKUM NR 1 W ZESPOLE SZKÓŁ MECHANICZNO-ELEKTRYCZNYCH W ŻYWCU

 

Rozdział l

Postanowienia wprowadzające

Statut Technikum Nr 1 opracowany na podstawie:

 • ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 95, poz. 425 z późniejszymi zmianami)
 • ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo Oświatowe(Dz. U. z 2017r. poz. 59 z późniejszymi zmianami)
 • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4.04.2018 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli (Dz. U. z 2018r. poz. 691)
 • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 kwietnia 2018r. DZ.U.                             z dnia 9 kwietnia 2018 – poz. 691.) rozporządzenia zmieniającego w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli.

§1

 1.  Szkoła nosi nazwę – Technikum Nr 1. (skrót T Nr 1).
 2. Wchodzi w skład Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu ul. Komisji Edukacji Narodowej 3.
 3. Siedzibą Szkoły jest budynek Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu ul. Komisji Edukacji Narodowej 3.
 4. Technikum Nr 1 działa na podstawie odrębnego statutu zgodnego ze statutem Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych.
 5. Powyższy statut opracowuje i dokonuje w nim zmiany Rada Pedagogiczna Zespołu.
 6. Dyrektor na wniosek Rady Pedagogicznej i Samorządu Szkolnego może wystąpić z prośbą do organu prowadzącego o nadanie Technikum Nr 1 imienia.

§2

Ustala się nazwę Technikum Nr 1 wchodzącej w skład Zespołu w pełnym brzmieniu

 Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu

 Technikum Nr 1

 ul. Komisji Edukacji Narodowej 3

 34- 300 Żywiec

Na pieczęciach i stemplach może być używany czytelny skrót:

ZSME- TNr 1

ul. KEN 3

34-300 Żywiec

tel,fax : 033 861 34-28

Całość w załączniku: 


  Projekt i wykonanie : MyWebFactory