Statut Technikum

TECHNIKUM NR 1 W ZESPOLE SZKÓŁ MECHANICZNO- ELEKTRYCZNYCH W ŻYWCU

 Opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. (Dz.U. z dnia 19 czerwca 2001r. Nr 61 poz. 624 z późn. zm.) w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół.

 Rozdział l

Postanowienia ogólne

Statut Technikum Nr 1 opracowany na podstawie art. 60.1 ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. nr 67, póz. 329 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31.01.02r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2002r. nr 10 póz. 95)

§1

1. Szkoła nosi nazwę – Technikum Nr 1
2. Wchodzi w skład Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu ul. Komisji Edukacji Narodowej 3
3. Siedzibą szkoły jest budynek Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu ul. Komisji Edukacji Narodowej 3
4. Technikum Nr 1 działa na podstawie odrębnego statutu zgodnego ze statutem Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych.
5. Powyższy statut opracowuje i dokonuje w nim zmiany Rada Pedagogiczna Zespołu.
6. Dyrektor na wniosek Rady Pedagogicznej i Samorządu Szkolnego może wystąpić z prośbą do organu prowadzącego o nadanie Technikum imienia.

§2

1. Ustala się nazwę technikum wchodzącego w skład Zespołu w pełnym brzmieniu

Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu
Technikum Nr 1
ul. Komisji Edukacji Narodowej 3
34- 300 Żywiec

2. Na pieczęciach i stemplach może być używany czytelny skrót:

ZSME-T Nr 1
ul. KEN 3 34-300 Żywiec
tel,fax : 033 861-34-28

Inne informacje o Technikum

§3

1. Organem prowadzącym Technikum jest Powiat Żywiecki. Organem nadzorującym jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach
2. Czas trwania nauki wynosi 4 lata.
3. Kształcenie w Technikum odbywa się w formie stacjonarnej.
4. Kierunki kształcenia są zgodne z ramowymi planami nauczania określonymi w odrębnych przepisach. Ich tworzenie określa Rada Pedagogiczna, a decyzję o ich utworzeniu podejmuje organ prowadzący.
5. Kształcimy w zawodach :
- technik mechanik
- technik elektryk
- technik elektronik
- technik mechatronik
- technik informatyk
- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
6. Ukończenie technikum umożliwia :
- uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego i kontynuację nauki na studiach wyższych,
- zdobycie kwalifikacji zawodowych,
- podjęcie pracy,
7. Obsługę księgowo - finansową Technikum prowadzi księgowość ZSME w Żywcu

Cele i zadania Technikum

§4

Technikum realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy ZSME i program profilaktyki dzieci i młodzieży, o którym mowa w odrębnych przepisach. Sposób wykonywania zadań Technikum ustalany jest przy uwzględnieniu wspomagania ucznia w jego wszechstronnym rozwoju i tworzenia pozytywnie oddziaływującego środowiska wychowawczego.

Technikum w szczególności:
1. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego między innymi poprzez:
a) właściwą realizację programów nauczania,
b) wzbogacanie bazy pomocy naukowych oraz wyposażanie sal lekcyjnych,
c) stworzenie uczniom warunków nauki i wypoczynku zgodnych z wymogami zdrowia i higieny,
d) zapewnienie doświadczonej i wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.

2. Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu (preorientacja zawodowa, prelekcje, wycieczki).

3. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w przepisach prawa, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów. W związku z tym na terenie placówki mogą działać stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza wśród dzieci i młodzieży. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje, o których mowa powyżej, wyraża Dyrektor ZSME po uprzednim uzgodnieniu warunków jej działalności oraz uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

4. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości Technikum.

Statut w całości: 

   

 


    Projekt i wykonanie : MyWebFactory