Statut Liceum

 

Opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017r. (DZ.U. z dnia 27 marca 2017 – poz. 649.) w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 kwietnia 2018r. DZ.U. z dnia 9 kwietnia 2018 – poz. 691.) zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli.

 Rozdział l


Postanowienia wprowadzające
 

Statut III Liceum Ogólnokształcacego opracowany na podstawie:

Ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 95, poz. 425 z późniejszymi zmianami)

Ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59 z późniejszymi zmianami)

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4.04.2018 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli (Dz. U. z 2018r. poz. 691)

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 kwietnia 2018r. DZ.U. z dnia 9 kwietnia 2018 – poz. 691.) rozporządzenia zmieniającego w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli.

§1

  1.  Szkoła nosi nazwę – III Liceum Ogólnokształcące – Szkoła Sportowa. (skrót III LO)
  2. Wchodzi w skład Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu ul. Komisji Edukacji Narodowej 3
  3. Siedzibą Szkoły jest budynek Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu ul. Komisji Edukacji Narodowej 3
  4. III Liceum Ogólnokształcące – Szkoła Sportowa działa na podstawie odrębnego statutu zgodnegoze statutem Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych.
  5. Powyższy statut opracowuje i dokonuje w nim zmiany Rada Pedagogiczna Zespołu.
  6. Dyrektor na wniosek Rady Pedagogicznej i Samorządu Szkolnego może wystąpić z prośbą do organu prowadzącego o nadanie III Liceum Ogólnokształcącemu imienia.

§2

  1. Ustala się nazwę liceum wchodzącej w skład Zespołu w pełnym brzmieniu:

Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu

III Liceum Ogólnokształcące -Szkoła Sportowa

ul. Komisji Edukacji Narodowej 34- 300 Żywie

2. Na pieczęciach i stemplach może być używany czytelny skrót:

ZSME- III LO SS

ul. KEN 3

34-300 Żywiec

tel,fax : 033 861 34-28

Inne informacje o III Liceum Ogólnokształcącym

§3

1.     Organem prowadzącym III Liceum Ogólnokształcące  jest Powiat Żywiecki.

Organem nadzorującym jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.

2.     Czas trwania nauki wynosi 4 lata.

3.     Kształcenie w III LO odbywa się w formie stacjonarnej.

4.     Kierunki kształcenia są zgodne z ramowymi planami nauczania określonymi w odrębnych przepisach. Ich tworzenie określa Rada Pedagogiczna, a decyzję o ich utworzeniu podejmuje organ prowadzący.

5.     Liceum umożliwia realizację uzdolnień sportowych poprzez zwiększoną liczbę godzin z wychowania fizycznego.

6.     Ukończenie III LO umożliwia :

a.     uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego i kontynuację nauki na studiach wyższych,

b.     podjęcie pracy.

c.      Obsługę księgowo - finansową III LO  prowadzi księgowość ZSME w Żywcu.

d.     W struktury III LO do 31.08.2022r. włączone są klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, których zasady funkcjonowania, a także prawa i obowiązki uczniów i nauczycieli są zgodne zestatutem III LO.

 


    Projekt i wykonanie : MyWebFactory