Statut Liceum

III Liceum Ogólnokształcącego

Rozdział l

Postanowienia ogólne

Statut III Liceum Ogólnokształcącego opracowany na podstawie art. 60.1 ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. nr 67, póz. 329 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31.01.02r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2002r. nr 10 póz. 95)

§1

1. Szkoła nosi nazwę – III Liceum Ogólnokształcące - Szkoła Sportowa.
2. Wchodzi w skład Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu ul. Komisji Edukacji Narodowej 3
3. Siedzibą szkoły jest budynek Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu ul. Komisji Edukacji Narodowej 3
4. III LO działa na podstawie odrębnego statutu zgodnego ze statutem Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych.
5. Powyższy statut opracowuje i dokonuje w nim zmiany Rada Pedagogiczna Zespołu.
6. Dyrektor na wniosek Rady Pedagogicznej i Samorządu Szkolnego może wystąpić z prośbą do organu prowadzącego o nadanie III LO imienia.

§2

1. Ustala się nazwę liceum wchodzącego w skład Zespołu w pełnym brzmieniu Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu III Liceum Ogólnokształcące – Szkoła Sportowa w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu ul. Komisji Edukacji Narodowej 3, 34- 300 Żywiec
2. Na pieczęciach i stemplach może być używany czytelny skrót: ZSME – III LO SS ul. KEN 3, 34-300 Żywiec tel,fax : 033 861-34-28

Inne informacje o Liceum Ogólnokształcącym

§3

1. Organem prowadzącym III Liceum Ogólnokształcące jest Powiat Żywiecki. Organem nadzorującym jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach
2. Czas trwania nauki wynosi 3 lata.
3. Kształcenie w Liceum odbywa się w formie stacjonarnej.
4. Kierunki kształcenia są zgodne z ramowymi planami nauczania określonymi w odrębnych przepisach. Ich tworzenie określa Rada Pedagogiczna, a decyzję o ich tworzeniu podejmuje organ prowadzący.
5. Liceum umożliwia realizację uzdolnień sportowych poprzez zwiększenie liczby godzin z wychowania fizycznego.
6. Ukończenie liceum umożliwia :
- uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego i kontynuację nauki na studiach wyższych,
- podjęcie pracy,
7. Obsługę księgowo - finansową Liceum prowadzi księgowość Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu.

Cele i zadania Liceum

§4

Liceum realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy ZSME i program profilaktyki dzieci i młodzieży, o którym mowa w odrębnych przepisach. Sposób wykonywania zadań Liceum ustalany jest przy uwzględnieniu wspomagania ucznia w jego wszechstronnym rozwoju i tworzenia pozytywnie oddziaływującego środowiska wychowawczego.
Liceum w szczególności:
1. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego między innymi poprzez:
a) właściwą realizację programów nauczania,
b) wzbogacanie bazy pomocy naukowych oraz wyposażanie sal lekcyjnych,
c) stworzenie uczniom warunków nauki i wypoczynku zgodnych z wymogami zdrowia i higieny,
d) zapewnienie doświadczonej i wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.
2. Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu (preorientacja zawodowa, prelekcje, wycieczki).
3. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w przepisach prawa, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów.
W związku z tym na terenie placówki mogą działać stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza wśród dzieci i młodzieży. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje, o których mowa powyżej, wyraża Dyrektor ZSME po uprzednim uzgodnieniu warunków jej działalności oraz uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
4. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości Liceum.

§5

Liceum ma obowiązek:
1. Umożliwiać uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowejoraz religijnej.
2. Udzielać uczniom pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej (powołanie stanowiska pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy).
3. Organizować opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi - nauczanie indywidualne, integracyjne, rewalidacyjne.
4. Umożliwiać uczniom rozwijanie zainteresowań, realizować - w miarę możliwości finansowych - indywidualny program lub tok nauki.
5. Organizować wewnątrzszkolny system doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia.

§6

l. Zadania opiekuńcze Liceum pełni odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych, z uwzględnieniem obowiązujących podstawowych przepisów BHP i p. poż., a w szczególności:
a) opiekę nad uczniami przebywającymi w Liceum podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych, pozalekcyjnych sprawują nauczyciele prowadzący te zajęcia,
b) opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem i w trakcie wycieczek organizowanych przez liceum sprawuje nauczyciel organizujący imprezę, przestrzegając zasad BHP i zasad turystyki szkolnej,
c) nauczyciele zobowiązani są do pełnienia dyżurów w szkole wg ustalonego harmonogramu; w razie nieobecności nauczyciela dyżurującego, dyżur pełni nauczyciel zastępujący go lub wyznaczony przez Dyrektora; harmonogram dyżurów nauczycielskich na rok szkolny uwzględnia czas, miejsce oraz warunki lokalowe tak, aby żaden uczeń nie pozostawał bez opieki podczas zajęć organizowanych przez szkołę - zgodnie z odrębnym Regulaminem Dyżurów.
d) w celu zapewnienia uczniom bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki budynek i teren szkolny objęty został nadzorem kamer CCTV. Zestawy do monitoringu zainstalowano w miejscach, w których mogą zaistnieć sytuacje zagrażające bezpieczeństwu młodzieży są to: rejon sali gimnastycznej i boiska szkolnego, szatni, stołówki, internatu oraz korytarze na każdej kondygnacji. W przypadku zaistnienia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu młodzieży zapis z monitoringu odczytywany będzie komisyjnie w celu ustalenia jej przebiegu oraz rozpoznania osób biorących w niej udział.
2. Zadaniem Liceum jest sprawowanie indywidualnej opieki nad niektórymi uczniami.
W związku z tym Dyrektor szkoły powierza:
a) opiekę nad uczniami słabymi wychowawcom klas, nauczycielom przedmiotów, pedagogowi szkolnemu, psychologowi,
b) opiekę nad uczniami szczególnie zdolnymi nauczycielom prowadzącym dany przedmiot,
c) pracę z uczniami z zaburzeniami rozwojowymi pedagogowi szkolnemu, psychologowi, logopedzie, pielęgniarce szkolnej, wychowawcom.
3. Liceum współpracuje z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, Sądem, Policją, a także z innymi placówkami czy też stowarzyszeniami mającymi na celu opiekę i pomoc dzieciom szczególnej troski.
4. Program wychowawczy Liceum i Program profilaktyki problemów dzieci i młodzieży uchwala Rada pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu uczniowskiego.

Statut w całości:  


    Projekt i wykonanie : MyWebFactory