Statut Branżowej Szkoły I stopnia

W ZESPOLE SZKÓŁ MECHANICZNO - ELEKTRYCZNYCH W ŻYWCU 

Opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017r. (DZ.U. z dnia 27 marca 2017 – poz. 649.) w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli. 

Rozdział l

 Postanowienia wprowadzające

Statut Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1 opracowany na podstawie ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r. poz. 1943 ze zmianami w: 2016 1954, 1985, 2169, 2017r. poz. 60 i 946) oraz ustawy z dnia 14.12.2016 r. PRAWO OŚWIATOWE Dz. U. z 2017r. poz. 59 i 949 a także zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17.03.2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli (Dz. U. z 2017r. poz. 649)

§1

1. Szkoła nosi nazwę – Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1. (skrót BSI)

2. Wchodzi w skład Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu ul. Komisji Edukacji Narodowej 3

3. Siedzibą Szkoły jest budynek Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu ul. Komisji Edukacji Narodowej 3

4. Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 działa na podstawie odrębnego statutu zgodnego ze statutem Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych.

5. Powyższy statut opracowuje i dokonuje w nim zmiany Rada Pedagogiczna Zespołu.

6. Dyrektor na wniosek Rady Pedagogicznej i Samorządu Szkolnego może wystąpić z prośbą do organu prowadzącego o nadanie Branżowej Szkole I Stopnia imienia.

§2

1. Ustala się nazwę Branżowej Szkoły I Stopnia wchodzącej w skład Zespołu w pełnym brzmieniu Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 ul. Komisji Edukacji Narodowej 3 34- 300 Żywiec

 2. Na pieczęciach i stemplach może być używany czytelny skrót:

ZSME- BSI Nr 1

ul. KEN 3

34-300 Żywiec

tel, fax : 033 861 34-28

Inne informacje o Branżowej Szkole I Stopnia

§3

1. Organem prowadzącym Branżową Szkołę I Stopnia jest Powiat Żywiecki. Organem nadzorującym jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.

2. Czas trwania nauki wynosi 3 lata.

3. Kształcenie w BSI odbywa się w formie stacjonarnej.

4. Kierunki kształcenia są zgodne z ramowymi planami nauczania określonymi w odrębnych przepisach. Ich tworzenie określa Rada Pedagogiczna, a decyzję o ich utworzeniu podejmuje organ prowadzący.

5. Kształcenie odbywa się w zawodach :

  1) elektryk

  2) operator obrabiarek skrawających

6. Ukończenie BSI umożliwia :

  1) uzyskanie świadectwa i kontynuację nauki w Branżowej Szkole II Stopnia,

  2) zdobycie kwalifikacji zawodowych,

  3) podjęcie pracy,

7. Obsługę księgowo- finansową BSI prowadzi księgowość ZSME w Żywcu.

8. W struktury BSI do 31.08.2019 r. włączone są klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej, których zasady funkcjonowania, a także prawa i obowiązki uczniów i nauczycieli są zgodne ze statutem BSI.

Cały ststut w załączniku  

              


  Statut Liceum

    05 Sty -  14:20

  Statut Technikum

    05 Sty -  11:01


   Powrót na start
  Projekt i wykonanie : MyWebFactory