Statut Branżowej Szkoły I stopnia

STATUT

BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA NR 1

W ZESPOLE SZKÓŁ MECHANICZNO-ELEKTRYCZNYCH W ŻYWCU

Załącznik do Uchwały Rady Pedagogicznej z dnia 1.09.2017 r. w sprawie statutu (tekst jednolity z dnia 9.11.2022r. uchwała Rady Pedagogicznej nr 8 2022/2023 z dnia 9.11.2022)

Rozdział l 

Postanowienia wprowadzające

 

Statut Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1 opracowany na podstawie:

-ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 95, poz. 425 z późniejszymi zmianami)

-ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59 z późniejszymi zmianami)

-rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4.04.2018 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli (Dz. U. z 2018r. poz. 691)

- rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 kwietnia 2018r. DZ.U. z dnia 9 kwietnia 2018 – poz. 691.) rozporządzenia zmieniającego w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli.

1. Szkoła nosi nazwę – Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1. (skrót BSI)

2. Wchodzi w skład Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu, ul. Komisji Edukacji Narodowej 3

3. Siedzibą Szkoły jest budynek Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu, ul. Komisji Edukacji Narodowej 3

4. Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 działa na podstawie odrębnego statutu zgodnegoze statutem Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych.

5. Powyższy statut opracowuje i dokonuje w nim zmiany Rada PedagogicznaZespołu.

6. Dyrektor na wniosek Rady Pedagogicznej i Samorządu Szkolnego może wystąpićz prośbą do organu prowadzącego o nadanie Branżowej Szkole I Stopnia imienia.

§2

1. Ustala się nazwę Branżowej Szkoły I Stopnia wchodzącej w skład Zespołu w pełnym brzmieniu

Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1

ul. Komisji Edukacji Narodowej 3

34- 300 Żywiec

2. Na pieczęciach i stemplach może być używany czytelny skrót:

ZSME- BSI Nr 1

ul. KEN 3


  Statut Technikum

    18 Lis -  00:00

  Statut Liceum

    18 Lis -  00:00


   Powrót na start
  Projekt i wykonanie : MyWebFactory