KONKURS “C.A.T. PROJECT”

I              CELE KONKURSU:

 1. Inspirowanie uczniów do działań kreatywnych, stworzenie możliwości autoprezentacji.
 2. Doskonalenie sprawności językowej uczniów.
 3. Stwarzanie możliwości uczenia się poprzez działanie.
 4. Propagowanie wykorzystywania technologii komputerowej w nauce języków obcych.
 5. Popularyzacja wiedzy z zakresu kultury i cywilizacji anglojęzycznego obszaru językowego.

II             ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu.

III           UCZESTNICY

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:

 • Szkoły ponadgimnazjalne
 • Szkoły gimnazjalne

IV           WYMAGANIA KONKURSOWE

 1. Tematy do wyboru:
 • “Show us the place where you come from”
 •  “Ten reasons why life is worth living”
 • “The UK is fun !”
 • “Inspired by the British myths and legends, create a modern story!’’
 1. Prezentacja/film może trwać maksymalnie10 minut.
 2. Język prezentacji/filmu: język angielski.
  1. Prezentacja powinna zostać nagrana na płycie CD w formacie, który umożliwia automatyczne jej uruchomienie bez udziału innych programów. Prace powinny być opisane wg schematu: nazwa szkoły wraz z jej adresem; wybrany temat oraz tytuł pracy, imię/imiona i nazwisko/a autora/autorów, wiek uczestników, imię i nazwisko opiekuna wraz z jego adresem e-mail oraz numerem telefonu. Prace należy nadesłać do 30 marca 2016r.(decyduje data stempla pocztowego) na adres organizatora:

Zespół Szkół Mechaniczo-Elektrycznych

ul. Komisji Edukacji Narodowej 3

34-300 Żywiec

z dopiskiem: “C.A.T. Project’’

1. Film zamieszczamy na portalu YouTube przesyłając drogą mailową link do niego oraz podając informacje wg schematu: nazwa szkoły wraz z jej adresem;  wybrany temat oraz tytuł pracy, imię/imiona i nazwisko/a autora/autorów, wiek uczestników, imię i nazwisko opiekuna wraz z jego adresem e-mail oraz numerem telefonu. Film powinien zostać opatrzony symbolicznym znakiem wodnym w celu potwierdzenia jego oryginalności. Termin nadsyłania linków: 30 marca 2016r. Linki do filmów należy przesłać na adres email:

              caputaaleksandra@gmail.com. LUB twins31@onet.pl

2. TERMIN ZGŁASZANIA PRAC DO KONKURSU: 2 marca 2016r. Zgłoszeń prosimy dokonywać drogą mailową. Prace zgłaszane do Konkursu nie mogą zawierać treści dyskryminujących, obraźliwych, naruszających prawa osób trzecich lub dobre obyczaje. Przesłanie takowych, automatycznie dyskwalifikuje uczestników.

3. Uczestnikami Konkursu mogą być indywidualni uczniowie lub grupa max. 3 osobowa. Poprzez udział w Konkursie uczestnicy oświadczają, że praca jest autorska.

 4. Jury będzie oceniać:

a)   zgodność prezentacji / filmu z tematem konkursu

b)   pomysłowość i kreatywność uczniów - bogactwo zastosowanych form wyrazu (obraz, dźwięk, animacje, komentarze, etc.),

c)   poprawność językową i techniczną

d)   oryginalność i inwencję twórczą                                        

V   PRZEBIEG KONKURSU:

 1. Spośród nadesłanych prac wybierzemy 10 najlepszych, które wezmą udział w Finale. Uczestników powiadomimy o zakwalifikowaniu się do Finału tydzień wcześniej. Autorzy tych prac zaprezentują je osobiście Komisji Konkursowej podczas Finału. Finał Konkursu odbędzie się 27 kwietnia 2016r. o godzinie 10.00 w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu. Komisja Konkursowa wyłoni 6 najlepszych projektów.
 2. W Finale Konkursu wyłonieni uczniowie przedstawią kulisy powstania prezentacji lub filmu oraz omówią ich treść w max. 5 min wystąpieniu w języku angielskim lub polskim.
 3. Wręczenie nagród odbędzie się tego samego dnia.

 VI     NAGRODY

 1. Wszyscy finaliści otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Dla laureatów przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.

VII      JURY

Nad prawidłowością przebiegu Finału Konkursu czuwać będzie profesjonalne Jury – Komisja Konkursowa.

VIII  POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Opiekę nad uczestnikami Konkursu sprawuje opiekun nauczyciel koordynujący przebieg realizacji projektu.
 2. 2.    Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na upublicznienie prac oraz zdjęć. W przypadku uczestników niepełnoletnich zgodę na udział w Konkursie oraz upublicznianie prac konkursowych i zdjęć wyrażają prawni opiekunowie.
 3. 3.    Finaliści wyrażają również zgodę na upublicznienie ich imion i nazwisk. W przypadku osób niepełnoletnich, zgodę wyrażają prawni opiekunowie.
 4. 4.    Dane nie będą udostępniane ani sprzedawane jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 5. 5.    W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do  zmiany terminu Finału Konkursu, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną lub telefonicznie odpowiednio wcześniej.
 6. Prace nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi.
 7. 7.    Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.
 8. 8.    Wszelkich informacji na temat konkursu udzielają bezpośredni koordynatorzy Iwona Noga-Bardyńska (twins31@onet.pl, tel. 506-116-705) oraz Aleksandra Caputa (caputaaleksandra@gmail.com,  tel. 517-448-679)

PEARSON
Kino HELIOS


  Projekt i wykonanie : MyWebFactory