OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NNW PZU EDUKACJA

Na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia NNW PZU Edukacja (zwanych dalej „OWU”) ubezpieczający może zawrzeć z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Spółką Akcyjną, zwaną dalej „PZU” umowę ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (zwaną dalej „umową ubezpieczenia” lub „umowami ubezpieczenia”).

 

PEŁNE DANE W ZAŁĄCZNIKU


    Projekt i wykonanie : MyWebFactory