Technik mechatronik

 

Technik mechatronik to interdyscyplinarny zawód łączący w sobie mechanikę, elektronikę, elektrykę i informatykę. Absolwent kierunku technik mechatronik to specjalista posiadający wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • wykorzystania nowoczesnych technik sterowania maszynami i urządzeniami (m.in. komputerowe programowanie sterowników PLC),
 • projektowania części oraz zespołów maszyn i urządzeń mechanicznych z wykorzystaniem technik komputerowych,
 • montażu układów elektrycznych, pneumatycznych i elektronicznych,
 • wykonywania pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych w urządzeniach i układach mechatronicznych,
 • prowadzenia diagnostyki zapobiegawczej, wyszukiwania błędów, usuwania awarii w urządzeniach i systemach mechatronicznych,
 • uruchamiania oraz diagnozowania urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • opracowywania dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • instalowania i obsługi systemów sieciowych transmisji danych.

Technik mechatronik jest zawodem stosunkowo młodym, gdyż jest odpowiedzią na bardzo szybki rozwój techniki (związanej z robotyzacją i sterowaniem urządzeniami), który rozpoczął się kilkanaście lat temu i obejmuje coraz to nowe dziedziny przemysłu i życia codziennego – począwszy od sterownia liniami przemysłowymi poprzez motoryzację, aż do przedmiotów codziennego użytku. Wyrób mechatroniczny – łączący w sobie mechanikę
i automatykę – to nie tylko roboty, ale także samochody, urządzenia AGD i wiele innych.

Współczesny technik mechatronik umie korzystać z narzędzi kontroli jakości z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń pomiarowych i diagnostycznych, umie projektować elementy mechatroniczne z zastosowaniem programów komputerowych. W trakcie nauki poznaje podstawy projektowania CAD (ang. ComputerAided Design) na takich programach jak AutoCAD orazInventor.

Absolwenci kierunku technik mechatronik mogą znaleźć zatrudnienie zarówno na stanowiskach związanych z wykonywaniem prac projektowych oraz remontowo – instalacyjnych maszyn i urządzeń mechatronicznych, a także na stanowiskach związanych
z projektowaniem i programowaniem systemów automatyki przemysłowej oraz robotów przemysłowych.

Przedmioty ogólnokształcące na poziomie rozszerzonym: matematyka, fizyka.

W czasie nauki uczniowie zdają egzaminy potwierdzające dwie kwalifikacje zawodowe w dwóch kwalifikacjach:

 1. Klasa III - Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
 2. Klasa IV -Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.

Pomyślnie zdane egzaminy oraz ukończenie szkoły średniej dają tytuł technika mechatronika wraz z suplementem w języku angielskim (uznawanym w krajach Unii Europejskiej), a zdany egzamin maturalny daje szansę kontynuowania nauki na studiach wyższych. Absolwenci technikum mają doskonałą bazę do dalszego kształcenia na poziomie politechnicznym na kierunkach związanych z automatyką i robotyką, elektronikąoraz mechaniką i budową maszyn.


  Projekt i wykonanie : MyWebFactory