Technik elektryk

 

Nauka w zawodzie technik elektryk trwa cztery lata. W trakcie kształcenia uczeń technikum elektrycznego zdaje trzy egzaminy z takich kwalifikacji jak:

 • E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych (po II klasie)
 • E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych (po III klasie)
 • E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych (po I semestrze IV klasy)

Program nauczania dla zawodu  technik elektryk uwzględnia aktualny stan wiedzy o zawodzie ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe technologie stosowane w zawodzie oraz współczesne koncepcje nauczania i uczenia się. Ukończenie szkoły w tym zawodzie daje gwarancję zatrudnienia w kraju i zagranicą.

Kończąc technikum elektryczne absolwent będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • charakteryzowania parametrów elementów oraz układów elektrycznych;
 • dobierania metod i przyrządów do pomiaru parametrów obwodów elektrycznych;
 • dobierania elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych do określonych warunków eksploatacyjnych;
 • dobierania metody i przyrządu do pomiaru parametrów układów elektrycznych;
 • dokonywania analizy pracy układów elektrycznych na podstawie schematów ideowych oraz wyników pomiarów;
 • montażu i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 • wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 • oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu na podstawie pomiarów;
 • montażu układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 • montażu i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej na podstawie dokumentacji technicznej
 • Zajęcia praktyczne odbywają się w warsztatach szkolnych - Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego wyposażonego w niezbędne maszyny i urządzenia gwarantujące prowadzenie zajęć na wysokim poziomie.

Ponadto absolwenci w zawodzie technik elektryk zajmować się mogą montażem, instalacją i naprawą instalacji elektrycznych, montażem instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją techniczną; instalowaniem i uruchamianiem maszyn i urządzeń elektrycznych, wykonywaniem przeglądów technicznych, konserwacją oraz naprawą instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych; wykonywaniem przeglądów technicznych, konserwacją oraz naprawą linii napowietrznych i kablowych; przeprowadzaniem konserwacji oraz napraw układów automatyki. Pracować w zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną, we wszystkich zakładach wykorzystujących energię elektryczną, zakładach produkujących maszyny i urządzenia elektroenergetyczne, zakładach naprawiających maszyny i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku. Po uzyskaniu uprawnień może również wykonywać instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Uprawnienia takie (świadectwo kwalifikacji „E” SEP) może uczeń pozyskać w naszej szkole w drugim semestrze czwartej klasy.


  Projekt i wykonanie : MyWebFactory