Wychowanie Fizyczne

PLAN WYNIKOWY DLA PROGRAMU NAUCZANIA 

Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

DLAZSME W ŻYWCU

2014/2015

Opracowany w oparciu o nową podstawę programową

według Urszuli Kierczak i Tadeusza Głosa

 

Cele główne

Wychowanie uczniów do kultury fizycznej poprzez wdrażanie do:

 • Wyrobienia przekonania o potrzebie aktywności ruchowej - rekreacyjnej, zdrowotnej, sportowej i hedonistycznej w życiu codziennym
 • Przekazania takiego zasobu wiedzy i umiejętności, który umożliwi im racjonalny dobór środków do wszechstronnego rozwoju fizycznego
 • Uświadomienia potrzeby prowadzenia zdrowego stylu życia i dbałości o prawidłową postawę ciała

Cele szczegółowe

 • Harmonijny rozwój organizmu ucznia
 • Kształtowanie pożądanych postaw osobowościowych
 • Rozwijanie inwencji twórczej ucznia
 • Uświadomienie potrzeby dbałości o bezpieczeństwo własne i innych
 • Wyrobienie w uczniach poczucia własnej wartości
 • Wdrażanie do przestrzegania zasady "fair play" i pomocy uczniom słabszym
 • Wytworzenie pozytywnych postaw wobec środowiska naturalnego
 • Opanowanie podstawowych umiejętności objętych programem szkolnym
 • Korygowanie powstających nieprawidłowości rozwojowych poprzez stosowanie ćwiczeń korekcyjno-kompensacyjnych
 • Wdrożenie do samokontroli i samooceny
 • Wyposażenie uczniów w niezbędny zasób wiedzy o kulturze fizycznej

 

ZADANIA SZKOŁY

Zadania szkoły są zgodne z zadaniami określonymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

By osiągnąć przedstawione cele wychowania fizycznego szkoła powinna:

 • Wspomagać i ukierunkować rozwój osobowości ucznia zgodnie z ogólnie przyjętym systemem wartości
 • Dostarczać niezbędnych wiadomości oraz kształtować umiejętności wykorzystywania ich do pracy nad rozwojem fizycznym
 • Motywować do dbałości o zdrowie własne i innych
 • Wspierać aktywność poznawczą i twórczą
 • Organizować warunki zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny, moralny oraz społeczny
 • Szanować prawa dziecka i ucznia
 • Zapewnić atmosferę życzliwości, akceptacji i szacunku dla siebie i innych
 • Wspierać prozdrowotne i proekologiczne działania ucznia

  Projekt i wykonanie : MyWebFactory