Regulamin rekrutacji do III Liceum Ogólnokształcącego w Żywcu dla uczniów po ukończeniu Szkoły Podstawowej

Klasy pierwsze III Liceum Ogólnokształcącego  

Rekrutacja do III Liceum Ogólnokształcącego w Żywcu odbywa się drogą elektroniczną.  

Całością prac związanych z przyjmowaniem kandydatów do klas pierwszych kieruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. 

Kandydaci do III LO samodzielnie tworzą swoje konto do celów rekrutacji na platformie https://slaskie.edu.com.pl 

Punkty za oceny uzyskane w szkole podstawowej i szczególne osiągnięcia ucznia będą przyznawane na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 16 marca 2017r. DZ.U. poz. 610,

które w szczególności przewiduje:

Kryterium Zasady punktowania Liczba punktów do uzyskania
Wynik egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej

Wyniki egzaminu ósmoklasisty przedstawiony w procentach:

z języka polskiego, z matematyki mnoży się przez 0,35 pkt, czyli z każdego zakresu maksymalnie można uzyskać 35 pkt.

z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3 czyli maksymalnie można uzyskać 30 pkt.

100
Oceny uzyskane na koniec nauki w szkole podstawowej z języka polskiego oraz matematyki, języka obcego i wychowania fizycznego

celujący: 18 pkt

bardzo dobry: 17 pkt

dobry: 14 pkt

dostateczny: 8 pkt

dopuszczający: 2 pkt

72
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 pkt 7
Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej - 18
Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu (wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej) 3 pkt 3
Maksymalna ilość punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji (bez punktów za egzamin ósmoklasisty) - 100
Maksymalna ilość punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji (łącznie z punktami za egzamin ósmoklasisty) - 200

Przykładowe osiągnięcia:

A. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów.

B. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty.

C. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 • międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
 • krajowym – przyznaje się 3 punkty,
 • wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
 • powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

Absolwenci zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej - Kandydat uzyskuje dodatkowo liczbę punktów za oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Wymagane dokumenty:

1.     Wniosek o przyjęcie do szkoły;

2.     Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;

3.     Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty;

4.     Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim (jeśli dotyczy);

5.     Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (jeśli dotyczy)

6.     2 zdjęcia legitymacyjne (opisane na odwrocie: imię nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania).

UWAGA! (kandydaci do III LO – klasa sportowa)

UWAGA! (kandydaci do III LO – klasa sportowa) Termin składania wniosków do oddziału sportowego - od 13 maja do 25 czerwca 2019.

Do wniosku należy dołączyć:

1. pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego

2. orzeczenie lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej o bardzo dobrym stanie zdrowia i zdolności do uprawiania wybranej dyscypliny sportowej.

Ponadto warunkiem koniecznym do przyjęcia jest uzyskanie pozytywnego wyniku próby sprawności fizycznej

Próba sprawności fizycznej składać się będzie z trzech sprawdzianów:

 • bieg wahadłowy 10x5m
 • rzut piłką lekarską 3kg w przód zza głowy
 • wyskok dosiężny.

Próba sprawności fizycznej odbędzie się 23.05.2019 o godz. 11 00

Należy zgłosić się do sali gimnastycznej w ZSME o godzinie 10 00. Zaopatrzyć się w strój sportowy i obuwie sportowe.

(dla osób, które z różnych przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpią do sprawdzianu ustalony jest termin dodatkowy 27.05.2019 o godz. 9 00)

UWAGA!

Na badanie lekarskie można zgłosić się w ZSME w terminie zaplanowanym na próbę sprawności fizycznej tj. 23.05. i 27.05.2019 r.  (cena badania ok. 25 zł.)

Należy posiadać wyniki badania: cukru, morfologii, moczu.

Najważniejsze terminy związane z rekrutacją:

 1. Rejestracja kandydatów/wybór preferencji. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 13.05.-25.06.2019
 2. Złożenie wniosku o przyjęcie szkoły sportowej wraz ze zgodą rodziców i orzeczeniem lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej o bardzo dobrym stanie zdrowia i zdolności do uprawiania wybranej dyscypliny sportowej. 13.05.-22.05.2019
 3. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej. 23.05.2019 godz. 11 00
 4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej. 5.06.2019
 5. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 19.06. – 25.06.2019
 6. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacyjnych. 28.06.2019
 7. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach 15.07.2019
 8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 16.07.2019
 9. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, do klas technikum i branżowej szkoły I stopnia także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 16.07.-24.07.2019
 10. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 25.07.2019
 11.  Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole. 25.07.2019

Link do strony rekrutacyjnej znajduje się TUTAJ


  Projekt i wykonanie : MyWebFactory