Regulamin rekrutacji do III Liceum Ogólnokształcącego w Żywcu

REGULAMIN REKRUTACJI DO ZSM-E w ŻYWCU na rok szkolny 2022/2023 klasy pierwsze III Liceum Ogólnokształcącego

Rekrutacja do III Liceum Ogólnokształcącego w Żywcu odbywa się drogą elektroniczną. Wyniki można podejrzeć na stronie https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/statistics.html
Kandydaci do III LO samodzielnie tworzą swoje konto do celów rekrutacji na platformie https://slaskie.edu.com.pl

Całością prac związanych z przyjmowaniem kandydatów do klas pierwszych kieruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

Punkty za oceny uzyskane w szkole podstawowej i szczególne osiągnięcia ucznia będą przyznawane na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 21 sierpnia 2019r. DZ.U. poz. 1737,

które w szczególności przewiduje:

Kryterium

Zasady punktowania

Liczba punktów do uzyskania

wynik egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej

Wyniki egzaminu ósmoklasisty przedstawiony w procentach:

z języka polskiego, z matematyki

mnoży się przez 0,35 pkt, czyli z każdego zakresu maksymalnie można uzyskać 35pkt.

z języka obcego nowożytnego

mnoży się przez 0,3 czyli maksymalnie można uzyskać 30 pkt.

100

oceny uzyskane na koniec nauki w szkole podstawowej z języka polskiego oraz matematyki, języka obcego i wychowania fizycznego

celujący: 18 pkt

bardzo dobry: 17 pkt

dobry: 14 pkt

dostateczny: 8 pkt

dopuszczający: 2 pkt

72

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

7 pkt

7

szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

-

18

osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu (wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej)

3 pkt

3

Maksymalna ilość punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji (bez punktów za egzamin ósmoklasisty)

 -

100

Maksymalna ilość punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji (łącznie z punktami za egzamin ósmoklasisty)

 -

200

Przykładowe osiągnięcia:

 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
 1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje

     się 7 punktów,

 1. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów.
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty.
 • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych,

organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 1. międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
 2. krajowym – przyznaje się 3 punkty,
 3. wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
 4. powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

Absolwenci zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej - Kandydat uzyskuje dodatkowo liczbę punktów za oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o przyjęcie do szkoły;
 2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
 3. Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty;
 4. Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim (jeśli dotyczy);
 5. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (jeśli dotyczy);
 6. 2 zdjęcia legitymacyjne (opisane na odwrocie: imię nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania).

UWAGA! (kandydaci do III LO – klasa sportowa)

Termin składania wniosków do oddziału sportowego  jest krótszy : od 16 maja do 30 maja 2022.

Po tym terminie nie będzie można już wybrać Szkoły Sportowej!!

Do wniosku należy dołączyć:

-pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego,

-orzeczenie lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej o bardzo dobrym stanie zdrowia i zdolności do uprawiania wybranej dyscypliny sportowej (takie orzeczenie można będzie uzyskać  w ZSM-E w dniu przeprowadzenia próby sprawności fizycznej, a następnie dołączyć je do wniosku)

Ponadto warunkiem koniecznym do przyjęcia jest uzyskanie pozytywnego wyniku próby sprawności fizycznej.

Próba sprawności fizycznej składać się będzie z trzech sprawdzianów:

 • bieg wahadłowy 10x5m
 • rzut piłką lekarską 3kg w przód zza głowy
 • wyskok dosiężny.

Próba sprawności fizycznej odbędzie się 8.06.2022 o godz. 8:30.

Należy zgłosić się do sali gimnastycznej w ZSME o godzinie 8:15.

Zaopatrzyć się w strój sportowy i obuwie sportowe.

(dla osób, które z różnych przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpią do sprawdzianu ustalony jest termin dodatkowy 6.07.2022 o godz. 8:30)

UWAGA!

Na badanie lekarskie można zgłosić się w ZSM-E w terminie zaplanowanym na próbę sprawności fizycznej tj. 8.06. i 6.07.2022 r. 

Należy posiadać wyniki badania: cukru, morfologii, moczu.

UWAGA!  

Dla kandydatów do klasy policyjnej III LO nie przeprowadza się próby sprawności fizycznej

 

Najważniejsze terminy związane z rekrutacją (zgodnie z rozp. MEN z 20 marca 2020-Dz.U. poz. 493 z późn. zm):

 1. Rejestracja kandydatów/wybór preferencji

           Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami

           potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub    

           kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

16.05.-30.05.2022

 1. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej.

     8.06.2022

    godz. 8:30

 1. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

do 15.06.2022

 1. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

24.06. – 13.07.2022

 

 1. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 13.07.2022

 1. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

do 19.07.2022

 1. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

20.07.2022

 1. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, do klas technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 

21.07.-28.07.2022

 1. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

29.07.2022

 1. Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

29.07.2022

 

 


  Projekt i wykonanie : MyWebFactory