REGULAMIN REKRUTACJI do Technikum Nr 1 dla uczniów po Gimnazjum

REGULAMIN REKRUTACJI DO ZSME w ŻYWCU na rok szkolny 2019/2020 klasy pierwsze – Technikum Nr 1 

Rekrutacja do Technikum Nr 1 w Żywcu odbywa się drogą elektroniczną. 

Całością prac związanych z przyjmowaniem kandydatów do klas pierwszych kieruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

Kandydaci do Technikum Nr 1 samodzielnie tworzą swoje konto do celów rekrutacji na platformie https://slaskie.edu.com.pl

Punkty za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia ucznia będą przyznawane na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017r. DZ.U. poz. 586, które w przewiduje:

Kryterium Zasady punktowania Liczba punktów do uzyskania
wynik egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum Wyniki egzaminu gimnazjalnego są przeliczane na punkty według zasady, że każdy procent odpowiada 0,2 pkt, czyli z każdego zakresu maksymalnie można uzyskać 20pkt. 100
oceny uzyskane na koniec nauki w gimnazjum z języka polskiego oraz matematyki, języka obcego i fizyki

celujący: 18 pkt

bardzo dobry: 17 pkt

dobry: 14 pkt

dostateczny: 8 pkt

dopuszczający: 2 pkt

72
świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 7 pkt 7
szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum - 18
osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu (wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum) 3 pkt 3
Maksymalna ilość punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji (bez punktów za egzamin gimnazjalny) - 100
Maksymalna ilość punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji (łącznie z punktami za egzamin gimnazjalny) - 200

Przykładowe osiągnięcia:

I. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów.

II. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty.

III. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.


Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej - Kandydat uzyskuje dodatkowo liczbę punktów za oceny z języka polskiego, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, biologia, chemia, fizyka, geografii, języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.

Wymagane dokumenty:

1.     Wniosek o przyjęcie do szkoły;

2.     Świadectwo ukończenia szkoły;

3.     Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego;

4.     Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim (jeśli dotyczy);

5.     Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (jeśli dotyczy)

6.     2 zdjęcia legitymacyjne (opisane na odwrocie: imię nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania)

UWAGA! (kandydaci do Technikum Nr 1)

Po zakwalifikowaniu w sekretariacie szkoły należy pobrać skierowanie na badania lekarskie w celu uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Zaświadczenie należy dostarczyć do do 24.07.2019.

Najważniejsze terminy związane z rekrutacją:

1. Rejestracja kandydatów/wybór preferencji

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

13.05.-25.06.2019
2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego. 19.06. – 25.06.2019
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych.

28.06.2019

4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach. 15.07.2019

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

16.07.2019

6. Wydanie dla kandydatów do klas technikum i branżowej szkoły I stopnia skierowań na badania lekarskie

od 16.07.2019

do 18.07.2019

7. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, do klas technikum i branżowej szkoły I stopnia także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

od 16.07.2019

do 24.07.2019

8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 25.07.2019
9. Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole. 25.07.2019

Link do strony rekrutacyjnej znajduje się TUTAJ


    Projekt i wykonanie : MyWebFactory