Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Branżowa szkoła II stopnia

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Branżowa szkoła II stopnia nr 1 na podbudowie Branżowej Szkoły i stopnia. rok szkolny 2022/2023.

 1. Podstawa prawna:
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów,
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe,
 • § 11bab ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.)

 

 1. Oferta edukacyjna:

Kierunki kształcenia w roku szkolnym 2022/2023:

 • Technik elektryk,
 • Technik mechanik.

Typ szkoły

Zawód

Klasa

Nauczane języki

Przedmioty

z zakresem rozszerzonym

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA NR 1

Technik elektryk

 

język angielski

matematyka, fizyka

Technik mechanik

 

język angielski

matematyka, fizyka

 

III. Kryteria rekrutacji:

Na semestr pierwszy klasy I publicznej Branżowej Szkoły II Stopnia przyjmuje się:

 • absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia, którzy ukończyli szkołę w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie.
 • kandydatów będących absolwentami dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole począwszy od roku szkolnego 2012/2013.
 1. Całością prac związanych z przyjmowaniem kandydatów do klas pierwszych kieruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 2. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału Branżowej Szkoły II Stopnia nr 1 w kolejności zgodnej z sumą uzyskanych punktów, aż do wyczerpania planowanego limitu miejsc.
 3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się łącznie następujące kryteria o jednakowej wartości:
 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność dziecka kandydata,
 • niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,
 • samotne wychowywanie dziecka przez kandydata
 1. Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Branżowej Szkoły II Stopnia nr 1 zostanie podana na stronie internetowej szkoły (http://www.zsme.zywiec.pl/) oraz zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w szkole.
 2. Złożenie przez osobę zakwalifikowaną oryginału świadectwa ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej lub Branżowej Szkoły I Stopnia, oryginału zaświadczenia o zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole I Stopnia lub w Zasadniczej Szkole Zawodowej, którego zakres odpowiada kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole II Stopnia oraz innych wymaganych przez szkołę dokumentów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji jest potwierdzeniem wyboru i podstawą do umieszczenia ucznia na liście przyjętych do Branżowej Szkoły II Stopnia nr 1.

Nieprzekazanie w określonym terminie wyżej wymienionych dokumentów jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w Branżowej Szkole II Stopnia i skreśleniem kandydata z listy uczniów.

 1. Kandydaci nieprzyjęci do szkoły odbierają za potwierdzeniem złożoną dokumentację. W przypadku nieodebrania złożonych dokumentów zostaną one zniszczone (wrzesień 2022 r.)
 1. Wymagane dokumenty

Na semestr I publicznej Branżowej Szkoły II Stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy:

 1. Posiadają świadectwo ukończenia Branżowej Szkoły I Stopnia lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
 2. Posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole I Stopnia lub w Zasadniczej Szkole Zawodowej, którego zakres odpowiada kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole II Stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie,
 3. Posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
 4. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria:
 1. wymienione na świadectwie ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej lub Branżowej Szkoły I Stopnia oceny z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, fizyki podlegających punktowaniu w postępowaniu rekrutacyjnym – maksymalnie do uzyskania 72 pkt.

Sposób przeliczania ocen na punkty:

celujący – 18 pkt

bardzo dobry – 17 pkt

dobry – 14 pkt

dostateczny – 8 pkt

dopuszczający – 2 pkt

 1. świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej z wyróżnieniem – przyznaje się 7 pkt.
 2. 5. Ankieta kandydata
 3. 6. Podanie o przyjęcie do szkoły.

 

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA NR 1

- podanie o przyjęcie do klasy I,

- ankieta kandydata,

- dwie fotografie,

- zaświadczenie o przydatności do zawodu.

 

 1. Terminy rekrutacji:

Najważniejsze terminy związane z rekrutacją

(zgodnie z rozp. MEN z 20 marca 2020-Dz.U. poz. 493 z późn. zm):

1. Rejestracja kandydatów/wybór preferencji

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

16.05.-20.06.2022

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do Branżowej Szkoły II Stopnia o świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia, zaświadczenie o zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole I Stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym  w Branżowej Szkole II stopnia, do której kandydat się ubiega o przyjęcie.

 

24.06. – 13.07.2022

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 13.07.2022

4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

do 19.07.2022

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

20.07.2022

6. Wydanie przez szkołę dla kandydatów skierowań na badania lekarskie (po zakwalifikowaniu).

 

do 25.07.2022

7. Potwierdzenie przez kandydata, rodzica lub opiekuna woli przyjęcia: w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia Branżowej Szkoły I Stopnia, oryginału zaświadczenia o zawodzie nauczanym  w Branżowej Szkole I Stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole II Stopnia oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (*), o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły.

od 21.07.2022

do 28.07.2022

8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

29.07.2022

9. Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

29.07.2022

(*) W sytuacji wyjątkowej braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 25 lipca 2022 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 23 września 2022


  Projekt i wykonanie : MyWebFactory