Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Branżowa szkoła II stopnia

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Branżowa szkoła ii stopnia nr 1 na podbudowie Branżowej Szkoły i stopnia. Rok szkolny 2023/2024.

1. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. 2021 r. poz. 1082 ze zm.) ,

 2. Oferta edukacyjna:

Kierunki kształcenia w roku szkolnym 2023/2024:

 • Technik elektryk,
 • Technik mechanik.

Typ szkoły

Zawód

Klasa

Nauczane języki

Przedmioty z zakresem rozszerzonym

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA NR 1

Technik elektryk

 

język angielski

matematyka, fizyka

Technik mechanik

 

język angielski

matematyka, fizyka

3. Kryteria rekrutacji:

Na semestr pierwszy klasy I publicznej Branżowej Szkoły II Stopnia przyjmuje się:

 • absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia, którzy ukończyli szkołę w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie.
 • kandydatów będących absolwentami dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole począwszy od roku szkolnego 2012/2013.
 1. Całością prac związanych z przyjmowaniem kandydatów do klas pierwszych kieruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 2. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału Branżowej Szkoły II Stopnia nr 1 w kolejności zgodnej z sumą uzyskanych punktów, aż do wyczerpania planowanego limitu miejsc.
 3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się łącznie następujące kryteria o jednakowej wartości:
 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność dziecka kandydata,
 • niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,
 • samotne wychowywanie dziecka przez kandydata
 1. Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Branżowej Szkoły II Stopnia nr 1 zostanie podana na stronie internetowej szkoły http://www.zsme.zywiec.pl/ oraz zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w szkole.
 2. Złożenie przez osobę zakwalifikowaną oryginału świadectwa ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej lub Branżowej Szkoły I Stopnia, oryginału zaświadczenia o zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole I Stopnia lub w Zasadniczej Szkole Zawodowej, którego zakres odpowiada kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole II Stopnia oraz innych wymaganych przez szkołę dokumentów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji jest potwierdzeniem wyboru i podstawą do umieszczenia ucznia na liście przyjętych do Branżowej Szkoły II Stopnia nr 1.

Nieprzekazanie w określonym terminie wyżej wymienionych dokumentów jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w Branżowej Szkole II Stopnia i skreśleniem kandydata z listy uczniów.

 1. Kandydaci nieprzyjęci do szkoły odbierają za potwierdzeniem złożoną dokumentację.
 2. W przypadku nieodebrania złożonych dokumentów zostaną one zniszczone (wrzesień 2023 r.)
 3. Wymagane dokumenty

Na semestr I publicznej Branżowej Szkoły II Stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy:

 1. Posiadają świadectwo ukończenia Branżowej Szkoły I Stopnia lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
 2. Posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole I Stopnia lub w Zasadniczej Szkole Zawodowej, którego zakres odpowiada kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole II Stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie,
 3. Posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
 4. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria:
 5. wymienione na świadectwie ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej lub Branżowej Szkoły I Stopnia oceny z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, fizyki podlegających punktowaniu w postępowaniu rekrutacyjnym – maksymalnie do uzyskania 72 pkt.

Sposób przeliczania ocen na punkty:

celujący – 18 pkt

bardzo dobry – 17 pkt

dobry – 14 pkt

dostateczny – 8 pkt

dopuszczający – 2 pkt

 1. świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej z wyróżnieniem – przyznaje się 7 pkt.
 2. 5. Ankieta kandydata
 3. 6. Podanie o przyjęcie do szkoły.

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA NR 1

- podanie o przyjęcie do klasy I,

- ankieta kandydata,

- dwie fotografie,

- zaświadczenie o przydatności do zawodu.

4. Terminy rekrutacji:

Najważniejsze terminy związane z rekrutacją

zgodnie z art. 154 ust.1 pkt. 2, art.161 ustawy prawo oświatowe (Dz. U. 2021 r. poz. 1082 ze zm.) :

1. Rejestracja kandydatów/wybór preferencji

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

15.05.-19.06.2023

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do Branżowej Szkoły II Stopnia o świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia, zaświadczenie o zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole I Stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole II stopnia, do której kandydat się ubiega o przyjęcie.

23.06. – 11.07.2023

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 10.07.2023

4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

do 17.07.2023

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

18.07.2023

6. Wydanie przez szkołę dla kandydatów skierowań na badania lekarskie (po zakwalifikowaniu).

15.05. do 20.07.2023

7. Potwierdzenie przez kandydata, rodzica lub opiekuna woli przyjęcia: w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia Branżowej Szkoły I Stopnia, oryginału zaświadczenia o zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole I Stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole II Stopnia oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (*), o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły.

od 18.07.2023

do 25.07.2023

8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

26.07.2023

9. Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

26.07.2023


  Projekt i wykonanie : MyWebFactory