REGULAMIN REKRUTACJI do III Liceum Ogólnokształcącego dla uczniów po Gimnazjum

REGULAMIN REKRUTACJI DO ZSME w ŻYWCU na rok szkolny 2019/2020 klasy pierwsze III Liceum Ogólnokształcącego

 Rekrutacja do III Liceum Ogólnokształcącego w Żywcu odbywa się drogą elektroniczną.

Całością prac związanych z przyjmowaniem kandydatów do klas pierwszych kieruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

Kandydaci do III LO samodzielnie tworzą swoje konto do celów rekrutacji na platformie https://slaskie.edu.com.pl

Punkty za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia ucznia będą przyznawane

na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017r. DZ.U. poz. 586, które w szczególności przewiduje:

Kryterium Zasady punktowania Liczba punktów do uzyskania
wynik egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum Wyniki egzaminu gimnazjalnego są przeliczane na punkty według zasady, że każdy procent odpowiada 0,2 pkt, czyli z każdego zakresu maksymalnie można uzyskać 20pkt 100
oceny uzyskane na koniec nauki w gimnazjum z języka polskiego oraz matematyki, języka obcego i wychowania fizycznego

celujący: 18 pkt

bardzo dobry: 17 pkt

dobry: 14 pkt

dostateczny: 8 pkt

dopuszczający: 2 pkt

72
świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 7 pkt 7
szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum - 18
osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu (wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum) 3 pkt 3
Maksymalna ilość punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji (bez punktów za egzamin gimnazjalny) - 100
Maksymalna ilość punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji (łącznie z punktami za egzamin gimnazjalny) - 200

Przykładowe osiągnięcia:

 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
 1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów.
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty.
 •  uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
 1.  międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
 2. krajowym – przyznaje się 3 punkty,
 3. wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
 4. powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej - Kandydat uzyskuje dodatkowo liczbę punktów za oceny z języka polskiego, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, biologia, chemia, fizyka, geografii, języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o przyjęcie do szkoły;
 2. Świadectwo ukończenia szkoły;
 3. Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego;
 4. Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim (jeśli dotyczy);
 5. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (jeśli dotyczy)
 6. 2 zdjęcia legitymacyjne (opisane na odwrocie: imię nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania).

UWAGA! (kandydaci do III LO – klasa sportowa)

UWAGA! (kandydaci do III LO – klasa sportowa) Termin składania wniosków do oddziału sportowego - od 13 maja do 25 czerwca 2019.

Po tym terminie klasy sportowe nie będą już dostępne do wyboru dla kandydata.

Do wniosku należy dołączyć:

 • pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego
 • orzeczenie lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej o bardzo dobrym stanie zdrowia i zdolności do uprawiania wybranej dyscypliny sportowej.

Ponadto warunkiem koniecznym do przyjęcia jest uzyskanie pozytywnego wyniku próby sprawności fizycznej

Próba sprawności fizycznej składać się będzie z trzech sprawdzianów:

 • bieg wahadłowy 10x5m
 • rzut piłką lekarską 3kg w przód zza głowy
 • wyskok dosiężny.

Próba sprawności fizycznej odbędzie się 23.05.2019 o godz. 9 00

Należy zgłosić się do sali gimnastycznej w ZSME o godzinie 8 00. Zaopatrzyć się w strój sportowy i obuwie sportowe.

(dla osób, które z różnych przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpią do sprawdzianu ustalony jest termin dodatkowy 27.05.2019 o godz. 9 00)

UWAGA!

Na badanie lekarskie można zgłosić się w ZSME w terminie zaplanowanym na próbę sprawności fizycznej tj. 23.05. i 27.05.2019 r.  (cena badania ok. 25 zł.)

Należy posiadać wyniki badania: cukru, morfologii, moczu.

Najważniejsze terminy związane z rekrutacją:

1. Rejestracja kandydatów/wybór preferencji. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

13.05.-25.06.2019
2. Złożenie wniosku o przyjęcie szkoły sportowej wraz ze zgodą rodziców i orzeczeniem lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej o bardzo dobrym stanie zdrowia i zdolności do uprawiania wybranej dyscypliny sportowej. 13.05.-22.05.2019
3. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej.

     23.05.2019  godz. 9 00

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej. 5.06.2019
5. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego. 19.06. – 25.06.2019
6. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacyjnych. 28.06.2019
7. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach 15.07.2019
8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 16.07.2019
9. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, do klas technikum i branżowej szkoły I stopnia także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu 16.07.-24.07.2019
10. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 25.07.2019
11. Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole. 25.07.2019

Link do strony rekrutacyjnej znajduje się TUTAJ


  Projekt i wykonanie : MyWebFactory