Regulamin rekrutacji do Technikum Nr 1 w Żywcu dla uczniów po ukończeniu Szkoły Podstawowej

 

Rekrutacja do Technikum Nr 1 w Żywcu odbywa się drogą elektroniczną.

Całością prac związanych z przyjmowaniem kandydatów do klas pierwszych kieruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

Kandydaci do Technikum Nr 1 samodzielnie tworzą swoje konto do celów rekrutacji na platformie https://slaskie.edu.com.pl

Punkty za oceny uzyskane w szkole podstawowej i szczególne osiągnięcia ucznia będą przyznawane na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 16 marca 2017r. DZ.U. poz. 610, które w przewiduje:

Kryterium Zasady punktowania Liczba punktów do uzyskania
wynik egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej

Wyniki egzaminu ósmoklasisty przedstawiony w procentach:

z języka polskiego, z matematyki

mnoży się przez 0,35 pkt, czyli z każdego zakresu maksymalnie można uzyskać 35pkt.

z języka obcego nowożytnego

mnoży się przez 0,3 czyli maksymalnie można uzyskać 30 pkt.

100
oceny uzyskane na koniec nauki w szkole podstawowej z języka polskiego oraz matematyki, języka obcego i fizyki

celujący: 18 pkt

bardzo dobry: 17 pkt

dobry: 14 pkt

dostateczny: 8 pkt

dopuszczający: 2 pkt

72
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 pkt 7
szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej - 18
osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu (wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej) 3 pkt 3
Maksymalna ilość punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji (bez punktów za egzamin ósmoklasisty) - 100
Maksymalna ilość punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji (łącznie z punktami za egzamin ósmoklasisty) - 200

Przykładowe osiągnięcia:

A. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów.

B. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty.

C. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 • międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
 • krajowym – przyznaje się 3 punkty,
 • wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
 • powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

Absolwenci zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej - Kandydat uzyskuje dodatkowo liczbę punktów za oceny z języka polskiego, matematyki,  języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Wymagane dokumenty:

1.     Wniosek o przyjęcie do szkoły;

2.     Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;

3.     Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty;

4.     Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim (jeśli dotyczy);

5.     Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (jeśli dotyczy)

6.     2 zdjęcia legitymacyjne (opisane na odwrocie: imię nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania)

UWAGA! (kandydaci do Technikum Nr 1)

Po zakwalifikowaniu w sekretariacie szkoły należy pobrać skierowanie na badania lekarskie w celu uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Zaświadczenie należy dostarczyć do  24.07.2019

Najważniejsze terminy związane z rekrutacją:

 1.  Rejestracja kandydatów/wybór preferencji
 2. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 13.05 -25.06.2019
 3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty 19.06 – 25.06.2019
 4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych 28.06.2019
 5. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach 15.07.2019
 6.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 16.07.2019
 7. Wydanie dla kandydatów do klas technikum i branżowej szkoły I stopnia skierowań na badania lekarskie
  od 16.07.2019 do 18.07.2019
 8. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej  i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, do klas technikum i branżowej szkoły I stopnia także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu  od 16.07.2019 do 24.07.2019
 9. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 25.07.2019
 10. Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole 25.07.2018

Link do strony rekrutacyjnej znajduje się TUTAJ


  Projekt i wykonanie : MyWebFactory