Pedagog szkolny

 

mgr Gabriela Tomaszek

Rozkład zajęć pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2015/2016

Poniedziałek - 9.00 - 13.00

Wtorek - 9.00 - 13.00

Środa - 9.00 - 13.00

Czwartek - 9.00 - 13.00

Piątek - 9.00 - 13.00

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI  W ZSM-E W PRZYPADKU, GDY NAUCZYCIEL PODEJRZEWA, ŻE NA TERENIE SZKOŁY ZNAJDUJE SIĘ UCZEŃ POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB NARKOTYKÓW

W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków  powinien podjąć następujące kroki:

1.Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego,
a w przypadku ich nieobecności dyrektora szkoły.

2. Odizolowuje ucznia od reszty klasy. Ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego, ale pod opieką innego nauczyciela, jeżeli sam nie może przejąć opieki nad nim.

3. Sam, bądź za pośrednictwem innego nauczyciela, kieruje ucznia do pielęgniarki szkolnej lub pedagoga szkolnego w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udziela pomocy medycznej.

4. Zawiadamia o tym fakcie rodziców ucznia (prawnych opiekunów), których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły.

5. Gdy rodzice (prawni opiekunowie) odmawiają odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia
w szkole, czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia, albo przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom policji- decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia
 i w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

6. Dyrektor szkoły zawiadamia Komisariat Policji w Żywcu, gdy rodzice (prawni opiekunowie) ucznia będącego pod wpływem alkoholu- odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny, bądź swoim zachowaniem zagraża życiu lub zdrowiu innych osób.

7. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości policja ma możliwość przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień, albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych- na czas niezbędny do wytrzeźwienia ( maksymalnie do 24 godzin). O fakcie umieszczenia zawiadamia się rodziców (prawnych opiekunów) oraz sąd rodzinny jeśli uczeń nie ukończył 18 lat.

8. Spożywanie alkoholu na terenie szkoły przez ucznia, który ukończył 17 lat, stanowi wykroczenie z art. 43 ust. 1 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W związku z tym dyrektor szkoły jest zobowiązany natychmiast powiadomić o tym fakcie policję.

9.Zaistniałe zdarzenie jest odnotowane w teczce indywidualnej ucznia przez pedagoga szkolnego.


    Projekt i wykonanie : MyWebFactory