STATUT BURSY Nr 1

                                      Załącznik nr 2  do Uchwały Nr XVI/162/2016

                                                                                                                                                    z dnia 23.05.2016r.

STATUT BURSY  Nr 1

ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNO-ELEKTRYCZNYCH W ŻYWCU

Podstawa prawna statutu:

 • ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2156 ze zm.);
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 maja 2011 roku w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. z 2011 r. Nr 109, poz. 631);
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 roku w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 52 poz. 466).

Rozdział 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

   § 1.

Na podstawie Uchwały Nr XVI/162/2016 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 23 maja 2016r. z dniem 1 września 2016r. zakłada się Bursę i włącza w skład Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu w miejsce zlikwidowanego Internatu .

§ 2.

 Bursa ma swą siedzibę w Żywcu przy ul. KEN 3.  

§ 3.

1. Bursa jest placówką publiczną, zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

2. Bursa zapewnia opiekę i wychowanie uczniom gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, z wyjątkiem szkół policealnych, w tym uczniom wymagającym stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania.

3. Bursa jest placówką koedukacyjną.

§ 4.

Organem prowadzącym Bursę jest Powiat Żywiecki.

§ 5.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.

§ 6.

Bursa prowadzi działalność przez cały rok szkolny jako placówka, w której są przewidziane ferie szkolne.

Rozdział 2.

CELE I ZADANIA

 

§ 7.

1. Celem działalności Bursy jest w szczególności:

 • zapewnienie wychowankom całodobowej opieki wychowawczej w okresie kształcenia poza miejscem stałego zamieszkania,
 • dostosowanie całodziennego wyżywienia do potrzeb wieku i płci wychowanków, zgodnie z normami żywieniowymi,
 • zachowanie właściwych warunków sanitarno - higienicznych zakwaterowania i bezpiecznego pobytu,
 • stwarzanie odpowiednich warunków do nauki oraz organizowanie pomocy w nauce,
 • zapewnienie warunków do rozwijania zainteresowań i uzdolnień, uczestnictwa w kulturze i korzystania z jej dziedzictwa oraz w sporcie i turystyce,
 • wpajanie wzorów i kształtowanie nawyków kulturalnego, pożytecznego i zdrowego sposobu spędzania czasu wolnego,
 • wdrażanie obowiązku systematycznego uczęszczania do szkoły i zdobywania wiedzy,
 • kształtowanie u wychowanków poczucia odpowiedzialności za swoje postępowanie,
 • kształtowanie właściwych stosunków interpersonalnych wewnątrz społeczności wychowanków,
 • wzmacnianie poczucia godności ludzkiej, stwarzanie równych szans w rozwoju w sposób nie naruszający dobra innych osób,
 • stałe rozpoznawanie i diagnozowanie osobowości wychowanków, ich predyspozycji, stanu zdrowia, środowiska, warunków domowych oraz sytuacji szkolnej.

2. Bursa zapewnia wychowankom pomoc w nauce i w odrabianiu zadań domowych.

§ 8.

Bursa realizuje swoje zadania we współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami) wychowanka, szkołą, do której uczęszcza wychowanek, z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi.

Rozdział 3.

ORGANY BURSY

§ 9.

Organami Bursy są:

1. Dyrektor Bursy,

2. Rada Pedagogiczna,

3. Samorząd Wychowanków.

§ 10.

Dyrektor w szczególności:

1. kieruje bieżącą działalnością placówki i reprezentuje ją na zewnątrz,

2. sprawuje nadzór i ponosi pełną odpowiedzialność za całokształt opieki wychowawczej i działalności administracyjno - gospodarczej,

3. dysponuje środkami finansowymi Bursy i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

4. sprawuje nadzór pedagogiczny nad wychowawcami zatrudnionymi w Bursie.

§ 11.

Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w bursie nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.

Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Bursy,

2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom,

3. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników.

§ 12.

Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, rodzicami (prawnymi opiekunami) i samorządem wychowanków.

§ 13.

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Bursy w zakresie realizacji jej statutowych zadań.

2. Rodzice (prawni opiekunowie) i wychowawcy współpracują w sprawach opieki i wychowania młodzieży:

 • dyrektor Bursy na zebraniu ogólnym rodziców przedstawia zadania i zamierzenia opiekuńczo-wychowawcze placówki,
 • rodzice mogą w każdym czasie uzyskać rzetelną informację na temat swego dziecka, jego zachowania, stosunku do obowiązków itp.,
 • rodzice mogą uzyskać informacje i porady w sprawach rozwiązywania problemów wychowawczych rodziny,

3. Rodzice (prawni opiekunowie) partycypują w części kosztów utrzymania wychowanka w Bursie.

§ 14.

Zasady współdziałania organów Bursy:

1. wszystkie organy współdziałają w sprawach opieki i wychowania młodzieży;

2. koordynatorem współdziałania organów bursy jest dyrektor, który:

 • zapewnia każdemu z nich możliwość swobodnego działania podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji,
 • umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz placówki,
 • zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami placówki, o podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach,
 • organizuje spotkania przedstawicieli organów Bursy.

3. Zasady rozstrzygania sporów:

 • spory pomiędzy organami Bursy (z wyjątkiem sporów między dyrektorem a organami bursy) rozstrzyga dyrektor Bursy,
 • spory pomiędzy dyrektorem a organami Bursy rozstrzyga organ prowadzący.

§ 15.

1. W Bursie działa zespół wychowawczy.

2. Do zadań zespołu wychowawczego należy w szczególności:

 • diagnozowanie problemów wychowawczych wychowanków,
 • opracowanie planu wychowawczego na dany rok szkolny,
 • dokonywanie okresowej analizy i oceny skuteczności podejmowanych działań wychowawczych,
 • doskonalenie metod pracy wychowawczej.

3. W skład zespołu wychowawczego wchodzą:

 • dyrektor Bursy,
 • wychowawcy grup wychowawczych,
 • w miarę potrzeb i możliwości - pedagog lub psycholog oraz inni specjaliści.

§ 16.

1. Szczegółową organizację działania Bursy w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji placówki, opracowany przez dyrektora który zatwierdza organ prowadzący.

2. Podstawową formą organizacyjną pracy z wychowankami jest grupa wychowawcza.

3. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej nie może być większa niż 68 osób.

4. Grupą wychowawczą opiekuje się wychowawca grupy.

§ 17.

Bursa zapewnia swym wychowankom udział w zajęciach kulturotwórczych, wspomagających rozwój intelektualno - moralny i psychofizyczny młodzieży według ich indywidualnych zainteresowań.

§ 18.

1. Bursa czynna jest w okresie trwania zajęć dydaktycznych w szkołach (od niedzieli od godz. 20.00 do piątku do godz.16.00).

2. Bursa zapewnia swym wychowankom opiekę wychowawczą. Rozkład dnia w bursie uwzględnia czas na naukę, pracę, zajęcia kulturalne i sportowe.

3. Opiekę w Bursie w porze nocnej sprawuje wychowawca.

Rozdział 4.

PRACOWNICY BURSY

§ 19.

 W Bursie są zatrudnieni:

1. pracownicy pedagogiczni,

2. pracownicy administracji i obsługi.

§ 20.

 Do obowiązków wychowawcy Bursy należy w szczególności:

1. dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne wychowanków w trakcie ich pobytu w placówce oraz w trakcie zajęć organizowanych przez placówkę poza jej obrębem,

2. systematyczna diagnostyka wychowawcza prowadząca do możliwie, wszechstronnego rozpoznania potrzeb opiekuńczych i rozwojowych w celu właściwego programowania poczynań opiekuńczych i wychowawczych zmierzających do stymulowania rozwoju psychofizycznego wychowanków, przeciwdziałanie, niedostosowaniu społecznemu, wspomaganie uzdolnień i rozwijanie zainteresowań oraz pozytywnych cech osobowości,

3. zachowanie bezstronności i obiektywizmu w ocenie wychowanków, traktowanie ich z należytym szacunkiem i zasadami dobrego wychowania,

4. zachowanie wobec wychowanków zasady partnerstwa w trakcie realizacji zadań podjętych przez grupę wychowawczą,

5. udzielanie rad i pomocy wychowankom we wszelkich trudnych sytuacjach szkolnych i osobistych,

6. systematyczne i rzetelne przygotowanie się do prowadzonych zajęć wychowawczych,

7. odpowiedzialność za stan sanitarno - higieniczny i techniczny pomieszczeń, sprzętów i urządzeń grupy.

§ 21.

Zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania bursy, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor bursy.

Rozdział 5.

WYCHOWANKOWIE.

§ 22.

1. O przyjęcie do bursy może ubiegać się każdy uczeń szkoły mieszkający poza terenem Żywca, będący uczniem szkoły na terenie powiatu żywieckiego.

2. Podanie o przyjęcie do bursy składa uczeń (rodzice, opiekunowie) w danym roku bieżącym do dnia 20 sierpnia.

3. W uzasadnionych przypadkach uczeń może złożyć podanie o przyjęcie w trakcie całego roku szkolnego. Przyjęcie następuje w przypadku wolnymi miejscami w bursie.

4. Warunkiem zamieszkiwania w bursie jest systematyczne regulowanie opłat za pobyt oraz posiłki w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca z dołu oraz dostarczenie dokumentów koniecznych do zameldowania na okres tymczasowy.

5. Wychowanek starając się o miejsce w bursie podpisuje kontrakt uczniowski.

§ 23.

1. Wychowanek ma prawo do:

 • zakwaterowania i wyżywienia,
 • korzystania z pomieszczeń, urządzeń i pomocy dydaktycznych bursy służących do nauki własnej, rozwijania i pogłębiania zainteresowań i uzdolnień,
 • wypoczynku i uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych w bursie oraz w porozumieniu z wychowawcą , w innych zajęciach kulturalnych, sportowych, turystycznych i innych w środowisku,
 • korzystania z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych oraz we wszystkich sprawach dotyczących nauki i zamieszkania w bursie.

2. Wychowanek zobowiązany jest w szczególności:

 • wykorzystywać jak najlepiej czas i warunki do nauki,
 • przestrzegać postanowień przepisów porządkowych i stosować się do ramowego porządku dnia,
 • utrzymywać porządek, czystość, estetykę pokojów mieszkalnych, pomieszczeń bursy i otoczenia zewnętrznego,
 • dbać o sprzęt i urządzenia w bursie, a za zawinione zniszczenia ponosić odpowiedzialność materialną,
 • podporządkować się poleceniom wychowawców, kierownictwa,
 • każdorazowo zgłaszać wychowawcy wyjścia oraz wyjazdy i powroty w ciągu całego tygodnia,
 • odnosić się z szacunkiem do pracowników bursy i współmieszkańców, otaczać opieką młodszych kolegów,
 • przestrzegać zasad kulturalnego zachowania się,
 • oszczędnie i prawidłowo korzystać z elektryczności i wody,
 • w razie choroby lub wypadku niezwłocznie zgłosić ten fakt do wychowawcy,
 • powiadomić wychowawcę o wszelkich usterkach i ewentualnych zniszczeniach powstałych na terenie bursy i dokonywać wpisów w „zeszycie usterek”. Żadnych napraw nie należy wykonywać samodzielnie.

3. Za wzorową postawę, aktywny udział w życiu bursy oraz wysoką kulturę osobistą wychowanek może otrzymywać wyróżnienia i nagrody, w postaci:

 • pochwały wychowawcy (wpis do zeszytu, pochwała w obecności rodziców), - pochwały dyrektora (wyróżnienie p
 • odczas spotkań z wychowankami, pochwała w obecności rodziców opiekunów),
 • listu pochwalnego do szkoły oraz rodziców,
 • dyplomu oraz nagrody rzeczowej.

4. Za nieprzestrzeganie obowiązków wychowanka bursy, łamanie statutu bursy, a w szczególności za rażące naruszanie norm moralnych, agresję, kradzież, przebywanie na terenie bursy pod wpływem środków odurzających lub alkoholu, posiadanie alkoholu lub środków odurzających, wychowanek może być ukarany, karą:

 • upomnienia wychowawcy,
 • nagany wychowawcy,
 • nagany Rady Pedagogicznej,
 • nagany dyrektora i Rady Pedagogicznej.

5. W przypadku gdy nagana ucznia wiąże się z relegacją z bursy istnieje możliwość pisemnego odwołania się do Dyrektora Bursy w okresie do 7 dni od udzielonej naganny.

6. Wychowanek usunięty ze szkoły, traci prawo do zamieszkania w bursie.

Rozdział 6.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 24.

Dyrektor Bursy umożliwia zapoznanie się ze statutem wszystkich członków społeczności bursy, w tym każdorazowo nowo przyjętych wychowanków.

§ 25.

Bursa prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami


  Projekt i wykonanie : MyWebFactory