Matura 2020

Wytyczne obowiązujące na egzaminie maturalnym oraz na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie w sesji CZERWIEC 2020.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo zdających Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne prosi o zapoznanie się i stosowanie do procedur osób biorących udział w egzaminach.

1.   Na egzamin możesz przyjść wyłącznie zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2.   Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej zachowuj odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz miej zakryte usta i nos. Unikaj tworzenia się grup!

3.   Jesteś zobowiązany zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. W trakcie egzaminu masz obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1)   podchodzi nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez Ciebie pytanie

2)   wychodzisz do toalety

3)   podchodzi do Ciebie egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni

4)   kończysz pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzisz z sali egzaminacyjnej.

4.   Jeżeli będziesz czuł się bezpieczniej, możesz mieć zakryte usta i nos podczas trwania całego egzaminu.

5.   Jeżeli ze względów zdrowotnych nie możesz mieć zakrytych ust i nosa możesz założyć przyłbicę, jeżeli nie możesz korzystać także z przyłbicy zgłoś to niezwłocznie do Szkoły (do 29 maja).

6.   Jeżeli objawami Twojej alergii lub innej choroby przewlekłej jest kaszel, katar lub łzawienie – zgłoś to wcześniej do Szkoły.

7.   Podczas weryfikacji tożsamości nauczyciel lub członek zespołu nadzorującego może poprosić Cię o chwilowe ściągnięcie maski (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

8.   Nie możesz przyjść na egzamin, jeżeli przebywasz w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jesteś objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

9.   Nie wnoś na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek itp. – szkoła nie prowadzi depozytu, a szatnie będą nieczynne.

10. Na egzaminie możesz korzystać z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. – na egzaminie od nikogo ich nie pożyczysz. Listy obecności podpiszesz tylko swoim długopisem!

11. W przypadku egzaminu z przedmiotów/kwalifikacji, na którym dozwolone jest korzystanie z np. jednego słownika, jednego egzemplarza dokumentacji technicznej, tego samego urządzenia, pamiętaj o dezynfekcji rąk przed ich użyciem.

12. Szkoła nie zapewni wody pitnej. Na egzamin możesz przynieść własną butelkę z wodą.

13. Szkoła nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.

14. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu:

  • hol na parterze,
  • hol na pierwszym piętrze lub
  • boisko szkolne (jeżeli pogoda będzie sprzyjająca)

15. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu, nawet jeżeli skończysz pracę z arkuszem egzaminacyjnym, nie opuścisz sali egzaminacyjnej. Będziesz musiał poczekać do zakończenia egzaminu.

Ustny egzamin maturalny 2020.  

 W związku z zaistniałą sytuacją egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i w 2020 r. składa się wyłącznie z części pisemnej.

 Część ustna egzaminu maturalnego nie jest przeprowadzana.

 Wyjątek stanowią absolwenci, którzy wynik ustnego egzaminu maturalnego muszą przedstawić w postępowaniu rekrutacyjnym do uczelni zagranicznej.

 Wyłącznie na wniosek takich zdających ustny egzamin maturalny może zostać przeprowadzony.

 Wniosek o przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego należy złożyć w sekretariacie ZSME do 25 maja 2020.


    Projekt i wykonanie : MyWebFactory