Zasady przyznawania punktów

REGULAMIN REKRUTACJI DO ZSME 

Punkty za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia ucznia będą przyznawane na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017r. DZ.U. poz. 586, które w szczególności przewiduje:

Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji = 200 punktów, w tym:

Egzamin gimnazjalny maks. 100 punktów

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:
język polski +0,2 punktu za każdy uzyskany procent (max 20pkt),
historia i wiedza o społeczeństwie +0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
matematyka +0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
przedmioty przyrodnicze +0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
język obcy nowożytny poziom podstawowy +0,2 punktu za każdy uzyskany procent.

Za oceny uzyskane w gimnazjum: max 72 pkt.

W ZSME punktowane są 4 przedmioty:

Język polski – (maks. 18 pkt.)
Matematyka - (maks. 18 pkt.)
Język obcy - (maks. 18 pkt.)
Fizyka (Technikum i BSI) - (maks. 18 pkt.)
Wychowanie Fizyczne (Liceum) - (maks. 18 pkt.)

Punktacja szczegółowa dla przedmiotów:

dopuszczający +2 punktów
dostateczny +8 punktów
dobry +14 punktów
bardzo dobry +17 punktów
celujący +18 punktów

Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem: 7 pkt.

Za szczególne osiągnięcia ucznia: max 18 pkt.

Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, wolontariat: 3 pkt.

Przykładowe osiągnięcia:

- uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów.

- uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty.

- uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych,

organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej - Kandydat uzyskuje dodatkowo liczbę punktów za oceny z języka polskiego, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, biologia, chemia, fizyka, geografii, języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.


    Projekt i wykonanie : MyWebFactory